Inhoudsopgave

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Artikel 4 – Het aanbod

Artikel 5 – De overeenkomst

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 9 – De prijs

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

Artikel 11 – Levering en uitvoering

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 13 – Betaling

Artikel 14 – Klachtenregeling

Artikel 15 – Verdienprogramma

Artikel 16 – Aansprakelijkheid en zijn beperking

Artikel 17 – Geschillen

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Let op: geen bezoekadres!
WarehouseXXL C.V. – Slijkweg 4, 2940 Hoevenen, België

Magazijn:
WarehouseXXL C.V. – De Tonne 111, 9800 Deinze, België

T 03 270 46 46
E info@warehousexxl.com

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van verzending;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
  • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke deze voor de consument te raadplegen is;
  • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de overeenkomst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  • het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  • de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
  • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 30 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele verpakking en staat retour te worden gezonden, indien deze verpakking aanwezig is, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 30 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier of door middel van een ander communicatiemiddel zoals per e-mail. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.
 5. Consumenten zijn particuliere klanten en hebben het recht binnen dertig dagen te annuleren. Een consument is een natuurlijk persoon die een legale transactie aangaat met een bedoeling die niet toe te schrijven is aan hun commerciële noch zelfstandige beroepsactiviteit.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. Als u de overeenkomst annuleert, zullen we de betaling van de artikelen die we van u hebben ontvangen, onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag dat we uw pakket bij ons hebben ontvangen. Meestal duurt de terugstorting 24 uur, in uitzonderlijke gevallen kan dit duren tot maximaal 14 dagen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij dezelfde betaalmethode (wanneer mogelijk), als u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij anders uitdrukkelijk met u is overeengekomen. In geen geval worden u kosten in rekening gebracht omtrent de terugbetaling. We kunnen de restitutie weigeren, totdat we de goederen retour gekregen hebben of tot u heeft aangetoond dat u de goederen retour heeft gezonden. Afhankelijk van welke van deze twee het eerst plaatsvindt.
 2. Wilt u een artikel of pakket retourneren of ruilen? Dan vragen wij u binnen de termijn van dertig dagen contact op te nemen met onze klantenservice en de gevraagde instructies correct door te geven voor de retourzending aan te vragen.
 3. Wij dragen de kosten voor de retourzending van de goederen als u het pakket retourneert via onze retourservice en volgens de door ons verstrekte retourinstructies. We bieden twee verschillende retourmethoden aan.
  1. Afleveren: de klant brengt het verpakte artikel naar een lokaal afhaalpunt.
  2. Ophalen: de vervoerder komt naar het adres van de klant om het pakket op te halen. (Deze optie is beschikbaar voor zowel pakket- als palletretouren).
  Ophalen is de standaard retourmethode. Ophalen is alleen mogelijk als een geldige reden wordt opgegeven. Als de klant een ophaaldatum wil kiezen, houd dan rekening met een tijdsbestek van 48 – 72 uur tussen uw antwoord en de ophaaldatum. Voor sommige vervoerders is het niet mogelijk om een ​​datum te kiezen.
 4. Je moet retourlabels aan onze klantenservice verstrekken voordat de pakketten in ons magazijn aankomen. Het niet verstrekken van retourlabels vóór levering in ons magazijn kan betekenen dat we niet in staat zijn om te lokaliseren en controleer het product in ons magazijn en kan daarom een ​​retour niet verwerken. 
 5. Indien gewenst, mag je dit uiteraard ook doen bij een andere vervoerder naar keuze. Let op, de retourkosten hier zijn dan wel voor eigen rekening en volledig op eigen verantwoordelijkheid. 
 6. Vergeet niet om de retourbon in de doos te doen, anders weten we niet van wie het pakket afkomstig is en kunnen we je retour niet verwerken.
  Heb je geen printer? Schijf dan je e-mailadres en ordernummer op een briefje en doe deze in de doos.
 7. Bewaar je verzendbewijs! Daarmee kan je je verzending traceren als er iets misgaat. Wij zijn niet verantwoordelijk als je retourzending kwijtraakt.
 8. U bent verantwoordelijk voor een mogelijk waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies aan u te wijten is. U mag het product uiteraard inspecteren op eigenschappen en gebruik.
 9. Het product dient in de originele staat en de originele verpakking geretourneerd te worden. Als de zending opnieuw moet worden verpakt zonder ons eigen pakket (niet geaccepteerd om reden niet zoals verwacht), moeten de afmetingen en het gewicht van de dozen vergelijkbaar zijn met het origineel en mogen ze de beperkingen van de vervoerder niet overschrijden. Je moet ons ook informeren over het volgende: het aantal pakketten dat je gaat gebruiken, de grootte en het gewicht van elke doos. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele extra verzendkosten als deze voorwaarden niet worden volbracht.
 10. U heeft de goederen snel en in elk geval niet later dan veertien dagen, te rekenen vanaf de dag dat u ons heeft geïnformeerd over de herroeping van de overeenkomst, naar ons teruggestuurd. De termijn is gehandhaafd als u de goederen voor het verstrijken van de termijn van veertien dagen heeft retour heeft gezonden. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 11. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.
 12. Retourneren is om alle opgegeven redenen gratis. Zie onderstaande tabel:

Europa:

Retourneren binnen 30 dagenRetour binnen 6 maandenRetour binnen 2 jaar
Volledige terugbetaling      Volledige vervanging
Volledige vervanging

Retouren worden niet meer geaccepteerd
 1. Retourmethoden per land van vervoerder:

Standaard retour – België:

Overzicht van de retourvervoerder

Retourtype: VervoerderLimiet provider
OphalenDPD NLMaximaal gewicht: 31,5 kgMaximaal lengte: 220cm  
Thijs Logistiek        Geen
AfleverenDPD NLMaximaal gewicht: 20kgMaximaal afmeting: ≤ 100 X50 X 50 cm  
Mondiale relaisMaximaal gewicht: 30kgMaximaal lengte: 120 cmMaximaal riem (L+H+B): 150 cm

Standaard retour – Nederland:

Overzicht van de retourvervoerder

Retourtype: VervoerderLimiet provider
OphalenDPD NLMaximaal gewicht: 31,5 kgMaximaal lengte: 220cm  
K+N  Geen
RABENLINK  Geen
AfleverenPostNLMaximaal gewicht: 31,5 kgMaximaal afmeting (LxBxH): 175x78x58cm  
DPD NLMaximaal gewicht: 20kgMaximaal maat: ≤ 100x50x50cm(Vanaf 2020-12-15 vanwege Covid19-beperkingen mogen pakketwinkels retouren NIET worden aangemaakt)

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  – In alle gevallen geldt dat medicijnen, afgeprijsde artikelen en seizoensartikelen niet retour genomen kunnen worden;
  – Diensten die met toestemming van de koper zijn gestart. zoals: Audio- en video-opnamen en  computerprogrammatuur met verbroken verzegeling;
  – Digitale inhoud zoals Apps, e-books en  abonnementen;
  – Diensten zoals vakantieaccommodatie, goederenvervoer, autoverhuur,  catering of vrijetijdsbesteding;
  – Maatwerkproducten, producten met bedrukking of producten die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn (denk aan: een T-shirt dat naar jouw wens is bedrukt);
  – Producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
  – Producten die om hygiënische redenen niet kunnen worden geretourneerd nadat ze zijn  geopend zoals: Hygiënische producten of producten met een gezondheidsrisico waar de  verzegeling van verbroken is;
  – Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken (denk aan: cosmetica);
  – Producten die verzegeld worden geleverd en die niet kunnen worden geretourneerd met een aangebroken zegel;
  – Producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  – Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken;
  – Waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  – Kranten, tijdschriften of magazines;
  – Bij aankoop als bedrijf (B2B/zakelijke klanten).
  Bijvoorbeeld: je kan een knuffel wel bekijken, maar je hond mag er niet mee spelen.
 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
  • betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
  • waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
  • betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  • de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Diergeneeskundig dieetvoer moet alleen worden gebruikt op aanraden van een dierenarts en moet gepaard gaan met regelmatige controle door de dierenarts. De dierenarts moet regelmatig (elke 6 maanden) worden bezocht tijdens het gebruik van speciaalvoer, en in geval van verslechtering van de conditie van uw huisdier moet er direct een dierenarts worden bezocht. Pet’s Webshop is niet aansprakelijk voor de consequenties van ongepast of onnodig gebruik van diergeneeskundig voer.
 3. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 4. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 maanden na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 5. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 6. In geval van garantie kunt u naar uw keuze een recht op herstelactie of levering van niet defecte goederen vorderen (aanvullende prestatie). Voor zover de gekozen soort aanvullende prestatie met verhoudingsgewijs hoge kosten verbonden is, is de aanspraak beperkt tot het op dat moment ter beschikking staande soort aanvullende prestatie. Wij zullen u daar eventueel op wijzen.
 7. Tegenover bedrijven en kopers is de aansprakelijkheid voor gebreken bij tweedehands goederen uitgesloten. Dat geldt niet voor grove nalatigheid of opzet. Bij nieuwe goederen verjaren de garantierechten binnen een half jaar na overgang van het risico.
 8. De garantie geldt niet indien:
  • de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  • de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
  • de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;
  • Natuurlijke slijtage, verkeerd gebruik, gebrekkig of verkeerd onderhoud van de waren, een onjuist of onzorgvuldig gebruik, verkeerde montage, met name als het bestelde deel kennelijk niet het passende is. Het niet letten op de gebruiksinstructies, verkeerde behandeling.
 9. Garanties van de producent: Voor er sprake is van een bijzondere garantie van de producent waar u nog afgezien van de garantie aanspraak op kunt maken, wordt dat bij de desbetreffende productbeschrijving aangegeven. Deze garantie geldt alleen voor het desbetreffende product, uw aanspraken richten zich naar de desbetreffende garantievoorwaarden van de producent en bestaan uitsluitend tegenover deze producent.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 4. Wij leveren vanaf een totale bestelling van € 15,00 incl. BTW.
 5. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding. De levertijd kan variëren gezien de normale fluctuatie bij het bezorgen van de post en kan vertraagd worden door force majeure en andere gebeurtenissen die buiten onze invloed en die van onze agenten liggen.
 6. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 7. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 8. Het risico op verlies door toevallige omstandigheden resp. toevallige verslechtering van het object gaat bij verzending van het object over op u als het object wordt overgedragen aan de persoon die het transport uitvoert resp. als de waren ons magazijn hebben verlaten met het oog op verzending. Doorslaggevend is de op dat moment eerdere gebeurtenis.
 9. Voor het verzenden van uw bestelling schakelen wij onder andere pakketdiensten in. Mocht een warenlevering ooit beschadigd bij u aankomen, dan willen wij u verzoeken om het volgende te doen: voor zover mogelijk, benoemt u de beschadigde waren direct tegenover de medewerkers van de pakketdienst en documenteert u de mate en de omvang van de beschadiging. Uw garantierechten worden daardoor niet beperkt of aangetast.
 10. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 11. U kunt het aannemen van beschadigde waren weigeren. Neem a.u.b. contract met ons op in het geval van levering van een beschadigd artikel, en wel telefonisch, per e-mail of persoonlijk onder de al genoemde adressen. U helpt ons daarmee om onze aanspraken tegenover de pakketdienst te realiseren en tegelijk de service tegenover u te verbeteren.

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde  tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde  tijd  is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement)  wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Goederen kunnen worden betaald met iDeal, Bancontact, creditcard, Paypal, op rekening of vooruitbetaling. Pet’s Webshop heeft het recht om in individuele gevallen of afhankelijk van de door de klant gekozen bezorgmethode bepaalde betaalmethoden te accepteren. Betaling via cash is niet mogelijk.

1. Betaling via iDeal

Als u kiest voor een betaling via iDeal, wordt u na het plaatsen en bevestigen van uw order doorgestuurd naar een beveiligde internetomgeving van uw eigen bank. Aldaar kunt u de betaling afronden.

2. Betaling via Bancontact

U kunt op twee manier betalen via Bancontact:

2.1 Mobiele App

Zorg ervoor dat de Bancontact App is geïnstalleerd en ingesteld om de betaling in de volgende stap te voltooien. Bij het afronden van uw bestelling ontvangt u de instructies om de betaling te voltooien.

2.2 Bancontact kaart

Vul het kaartnummer en de vervaldatum van uw Bancontact kaart in.

Uw kaartnummer begint met 6703 en bestaat in totaal uit 17 cijfers.

3. Achteraf betalen

In geval van betaling op rekening, zal de klant het bedrag voldoen binnen 14 dagen nadat de goederen zijn afgeleverd. Het gaat hierbij om de ontvangstdatum van de betaling bij Pet’s Webshop.

4. Vooruitbetaling

Bij vooruitbetaling maakt de klant direct na het bestellen het totaalbedrag van de bestelling over. Een bestelling wordt zeven dagen voor de klant gereserveerd. Nadat de betaling door Pet’s Webshop is ontvangen, wordt de bestelling per omgaande automatisch naar de klant verstuurd.

5. Betaling via creditcard

In geval van betaling met creditcard, zal het bedrag worden afgeboekt binnen een week na verzending van de goederen (wij accepteren MasterCard, Visa en American Express).

6. Betaling via PayPal

U kunt ook betalen via uw PayPal account.

7. Rekeningen

De klant gaat ermee akkoord dat facturen, in de meeste gevallen, alleen elektronisch kunnen worden ontvangen. Elektronische facturen worden per e-mail naar de klant verzonden.

Artikel 14 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.
 8. In het geval dat ontvangen artikelen beschadigd of onjuist ontvangen zijn, gelden de volgende regels:
  De klant is verplicht (fotografisch) bewijsmateriaal mee te brengen. Deze foto’s moeten (digitaal) worden gemarkeerd met de datum met vermelding van het bestelnummer en artikelnummer. Na inspectie zullen wij één van de volgende drie opties kiezen:
 9. De schade rechtvaardigt een korting;
  II. De schade rechtvaardigt restitutie;
  III. Er wordt een nieuw item opgestuurd.

Restituties zijn alleen van toepassing op de artikelen en zijn exclusief de betaalde prijs voor verzending.

Wij behouden het recht voor om in een individueel geval af te wijken van het bovenstaande.

Artikel 15 – Aansprakelijkheid en zijn beperking

 1. Wij zijn onbeperkt aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid alsmede bij schade door de inbreuk op leven, lichaam of gezondheid.
 2. In gevallen van minder zware nalatigheid zijn wij bij inbreuk op een wezenlijke contractplicht aansprakelijk. Een wezenlijke contractplicht in de zin van dit cijfer is een plicht, het voldoen daaraan maakt de uitvoering van het contract pas mogelijk. Op het voldoen daaraan mag de contractspartner daarom regelmatig vertrouwen.
 3. Wij zijn in het geval van cijfer 16.1 niet aansprakelijk voor een gebrek aan economisch succes, gederfde winst en indirecte schade.
 4. De aansprakelijkheid conform het hier genoemde cijfer 16.2 is beperkt tot de op het moment van het afsluiten van het contract typische en voorspelbare schade.
 5. De beperking van de aansprakelijkheid geldt overeenkomstig ten gunste van onze medewerkers, gevolmachtigden en agenten.
 6. Een eventuele aansprakelijkheid voor door ons gegeven garanties en voor aanspraken op basis van de (Belgische) wet op de productaansprakelijkheid blijft onverlet.
 7. Voor het overige is aansprakelijkheid van onze kant uitgesloten.
 8. Beperking van de aansprakelijkheid:
  De aansprakelijkheid van ons voor enige schade of verlies, de totale, cumulatieve aansprakelijkheid is beperkt tot de aankoopprijs van het product.
  Pet’s Webshop is niet aansprakelijk jegens derden voor enige indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of voorbeeldschade die voortvloeit uit of verband houdt met deze algemene voorwaarden, inclusief winstderving of gederfde inkomsten, bedrijfsonderbreking of verlies van bedrijfsinformatie, aantasting van andere goederen of anderszins, zelfs als zij op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.
  De marketing, distributie en verkoop van de producten maakt, voor zover wij weet, geen inbreuk op rechten van derden. In het geval van een dergelijke inbreuk zijn wij niet aansprakelijk voor enige claim met betrekking tot een dergelijke inbreuk.
  In geval van opzet of grove schuld aan de zijde van ons geldt bovenstaande beperking van aansprakelijkheid niet.

Artikel 16 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 17 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Nieuwsbrief ontvangen?

MELDT JE AAN EN KRIJG PERSOONLIJKE KORTINGEN EN LEUKE AANBIEDINGEN