Inleiding:

Hier vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website. De Algemene Voorwaarden bevat belangrijke informatie voor u als koper. Lees deze daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Artikel 1. Definities

1.1. Wij zijn gevestigd te Sint-Niklaas in België en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder BTW nummer BE0749925410, handelend onder de naam WarehouseXXL onder Rush Factory BV.

1.2. Website: de website is te raadplegen via warehousexxl.com en warehousexxl.nl en alle bijbehorende subdomeinen.

1.3. Klant: de klant die al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een Overeenkomst aangaat met ons en/of zich geregistreerd heeft op de Website.

1.4. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen ons en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

1.5. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

1.6. Actiepagina Spaarsysteem: te raadplegen via warehousexxl.com/spaarsysteem en warehousexxl.nl/spaarsysteem

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van ons zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor ons slechts bindend, indien en voor zover deze door wij uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 3. Prijzen en informatie

3.1. Alle op de Website en in andere van ons afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

3.2. De verzendkosten bedragen maximaal €9,99. Deze kosten kunnen ook op de Website worden terug gevonden. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces worden weergegeven. De verzendkosten in het bestelproces zijn gebaseerd op de artikelen die je besteld. Voor de meeste bestellingen in Nederland en België zijn de verzendkosten €4,95.

3.3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van ons toekomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

3.4. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit of instellingen met betrekking tot aangepaste kleurweergave.

3.5. Alle producten die worden aangeboden door ons zijn ontworpen, ontwikkeld of geproduceerd voor honden. De producten zijn niet geschikt voor andere huisdieren, tenzij dit nadrukkelijk is aangegeven.

Artikel 4. Totstandkoming Overeenkomst

4.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van ons en het voldoen aan de daarbij door ons gestelde voorwaarden.

4.2. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigen wij onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

4.3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, hebben wij het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

4.4. Wij kunnen zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien wij op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

Artikel 5. Registratie

5.1. Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via het registratieformulier/de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.

5.2. Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.

5.3. Klant dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Wij zijn niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van Klant.

5.4. Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of ons daarvan in kennis te stellen, zodat wij gepaste maatregelen kan nemen.

Artikel 6. Uitvoering Overeenkomst

6.1. Zodra de bestelling door ons is ontvangen, sturen wij de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

6.2. Wij zijn gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

6.3. De levertermijn bedraagt maximaal 30 dagen, tenzij een andere leveringstermijn is afgesproken. De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van ons.

6.4. Indien wij de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.

6.5. Wij raden Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur via ons contactformulier te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.

6.6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.

6.7. Wij zijn gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

6.8. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

6.9. Het risico op verlies door toevallige omstandigheden resp. toevallige verslechtering van het object gaat bij verzending van het object over op u als het object wordt overgedragen aan de persoon die het transport uitvoert resp. als de waren ons magazijn hebben verlaten met het oog op verzending. Doorslaggevend is de op dat moment eerdere gebeurtenis.

6.10. Voor het verzenden van uw bestelling schakelen wij onder andere pakketdiensten in. Mocht een warenlevering ooit beschadigd bij u aankomen, dan willen wij u verzoeken om het volgende te doen: voor zover mogelijk, benoemt u de beschadigde waren direct tegenover de medewerkers van de pakketdienst en documenteert u de mate en de omvang van de beschadiging. Uw garantierechten worden daardoor niet beperkt of aangetast.

6.11. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6.12. U kunt het aannemen van beschadigde waren weigeren. Neem a.u.b. contract met ons op in het geval van levering van een beschadigd artikel, en wel telefonisch, per e-mail of persoonlijk onder de al genoemde adressen. U helpt ons daarmee om onze aanspraken tegenover de pakketdienst te realiseren en tegelijk de service tegenover u te verbeteren.

Artikel 7. Herroepingsrecht

7.1. Dit artikel is slechts van toepassing op de Klant zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

 • Indien het factuuradres een bedrijfsnaam of BTW nummer bevat wordt de aankoop gezien als het handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

7.2. Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met ons binnen 30 dagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden.
Retourneren is om alle opgegeven redenen gratis. Zie onderstaande tabel:

Europa:

Retourneren binnen 30 dagenRetour binnen 6 maandenRetour binnen 2 jaar
Volledige terugbetaling      Volledige vervangingVolledige vervangingRetouren worden niet meer geaccepteerd

7.3. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

 • als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
 • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 • bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

7.4. Wij dragen de kosten voor de retourzending van de goederen als u het pakket retourneert via onze retourservice en volgens de door ons verstrekte retourinstructies. Je moet retourlabels aan onze klantenservice verstrekken voordat de pakketten in ons magazijn aankomen. Het niet verstrekken van retourlabels vóór levering in ons magazijn kan betekenen dat we niet in staat zijn om te lokaliseren en controleer het product in ons magazijn en kan daarom een ​​retour niet verwerken. 
We bieden twee verschillende retour methoden aan:

 1. Afleveren: de klant brengt het verpakte artikel naar een lokaal afhaalpunt.
 2. Ophalen: de vervoerder komt naar het adres van de klant om het pakket op te halen. (Deze optie is beschikbaar voor zowel pakket- als palletretouren).
  Ophalen is de standaard retourmethode. Ophalen is alleen mogelijk als een geldige reden wordt opgegeven. Als de klant een ophaaldatum wil kiezen, houd dan rekening met een tijdsbestek van 48 – 72 uur tussen uw antwoord en de ophaaldatum. Voor sommige vervoerders is het niet mogelijk om een ​​datum te kiezen.

Indien gewenst, mag je dit uiteraard ook doen bij een andere vervoerder naar keuze. Let op, de retourkosten hier zijn dan wel voor eigen rekening en volledig op eigen verantwoordelijkheid.

7.5. Het product dient in de originele staat en de originele verpakking geretourneerd te worden. Als de zending opnieuw moet worden verpakt zonder ons eigen pakket (niet geaccepteerd om reden niet zoals verwacht), moeten de afmetingen en het gewicht van de dozen vergelijkbaar zijn met het origineel en mogen ze de beperkingen van de vervoerder niet overschrijden. Je moet ons ook informeren over het volgende: het aantal pakketten dat je gaat gebruiken, de grootte en het gewicht van elke doos. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele extra verzendkosten als deze voorwaarden niet worden volbracht.

7.6. Overzicht van de retour vervoerders:
België:

Retourtype: VervoerderLimiet provider
OphalenDPD NLMaximaal gewicht: 31,5 kg
Maximaal lengte: 220cm  
Thijs Logistiek        Geen
AfleverenDPD NLMaximaal gewicht: 20kg
Maximaal afmeting: ≤ 100 X50 X 50 cm  
Mondiale relaisMaximaal gewicht: 30kg
Maximaal lengte: 120 cm
Maximaal riem (L+H+B): 150 cm

Nederland:

Retourtype: VervoerderLimiet provider
OphalenDPD NLMaximaal gewicht: 31,5 kg
Maximaal lengte: 220cm  
K+N  Geen
RABENLINK  Geen
AfleverenPostNLMaximaal gewicht: 31,5 kg
Maximaal afmeting (LxBxH): 175x78x58cm  
DPD NLMaximaal gewicht: 20kg
Maximaal maat: ≤ 100x50x50cm
(Vanaf 2020-12-15 vanwege Covid19-beperkingen mogen pakketwinkels retouren NIET worden aangemaakt)

7.5. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen.

7.6. Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.

7.7. Klant kan de Overeenkomst conform de in lid 1 van dit Artikel gestelde termijn ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan ons, of op andere ondubbelzinnige wijze aan ons kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. Wij bevestigen in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.

7.8. Bij retourneren is de Klant verantwoordelijk voor het tijdig (binnen 14 dagen na het aanmelden van de retour) verzenden van de artikel(en) naar ons retouradres. Indien de Klant de artikelen niet tijdig heeft verzonden, behouden wij het recht de retourzending te weigeren en/of handelingskosten voor het verwerken in mindering te brengen op het te restitueren bedrag.

7.9. Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeven wij de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Tenzij wij aanbieden het product zelf af te halen, mogen wij wachten met terugbetalen tot wij het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

7.10. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

7.11. Het herroepingsrecht geldt niet voor:

 • Producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Klant;
 • Producten die snel kunnen bederven of verouderen;
 • Producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Klant en hij heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.
 • In alle gevallen geldt dat medicijnen, afgeprijsde artikelen en seizoensartikelen niet retour genomen kunnen worden;
 • Diensten die met toestemming van de koper zijn gestart. zoals: Audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur met verbroken verzegeling;
 • Digitale inhoud zoals Apps, e-books en abonnementen;
 • Diensten zoals vakantieaccommodatie, goederenvervoer, autoverhuur, catering of vrijetijdsbesteding;
 • Maatwerkproducten, producten met bedrukking of producten die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn (denk aan: een T-shirt dat naar jouw wens is bedrukt);
 • Producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
 • Producten die om hygiënische redenen niet kunnen worden geretourneerd nadat ze zijn geopend zoals: Hygiënische producten of producten met een gezondheidsrisico waar de verzegeling van verbroken is;
 • Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken (denk aan: cosmetica);
 • Producten die verzegeld worden geleverd en die niet kunnen worden geretourneerd met een aangebroken zegel;
 • Producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 • Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken;
 • Waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 • Kranten, tijdschriften of magazines.
Artikel 8. Betaling

8.1. Klant dient betalingen aan ons volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Wij zijn vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.

8.2. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ons is gewezen op de te late betaling en wij de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en zijn wij gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-. Wij kunnen ten voordele van Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

8.3 Bij het gebruik van Klarna of PayPal berekenen wij de transactiekosten door aan de koper.

 • Klarna: rekent een percentage van 2,99% + vaste kosten van €1,00 per transactie.
 • PayPal: rekent een percentage van 3,4% + vaste kosten van €0,35 per transactie.
Artikel 9. Garantie en conformiteit

9.1. Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door ons een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.

9.2. Wij staan er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staan wij er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

9.3. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient dan dient de Klant binnen bekwame tijd te melden.

9.4. Indien wij de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.

9.5. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

9.6. Diergeneeskundig dieetvoer moet alleen worden gebruikt op aanraden van een dierenarts en moet gepaard gaan met regelmatige controle door de dierenarts. De dierenarts moet regelmatig (elke 6 maanden) worden bezocht tijdens het gebruik van speciaalvoer, en in geval van verslechtering van de conditie van uw huisdier moet er direct een dierenarts worden bezocht. Wij zijn niet aansprakelijk voor de consequenties van ongepast of onnodig gebruik van diergeneeskundig voer.

9.7. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

9.8. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 maanden na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

9.9. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

9.10. In geval van garantie kunt u naar uw keuze een recht op herstelactie of levering van niet defecte goederen vorderen (aanvullende prestatie). Voor zover de gekozen soort aanvullende prestatie met verhoudingsgewijs hoge kosten verbonden is, is de aanspraak beperkt tot het op dat moment ter beschikking staande soort aanvullende prestatie. Wij zullen u daar eventueel op wijzen.

9.11. Tegenover bedrijven en kopers is de aansprakelijkheid voor gebreken bij tweedehands goederen uitgesloten. Dat geldt niet voor grove nalatigheid of opzet. Bij nieuwe goederen verjaren de garantierechten binnen een half jaar na overgang van het risico.

9.12. De garantie geldt niet indien:

 • de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 • de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
 • de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;
 • Natuurlijke slijtage, verkeerd gebruik, gebrekkig of verkeerd onderhoud van de waren, een onjuist of onzorgvuldig gebruik, verkeerde montage, met name als het bestelde deel kennelijk niet het passende is. Het niet letten op de gebruiksinstructies, verkeerde behandeling.

9.13. Garanties van de producent: Voor er sprake is van een bijzondere garantie van de producent waar u nog afgezien van de garantie aanspraak op kunt maken, wordt dat bij de desbetreffende productbeschrijving aangegeven. Deze garantie geldt alleen voor het desbetreffende product, uw aanspraken richten zich naar de desbetreffende garantievoorwaarden van de producent en bestaan uitsluitend tegenover deze producent.

Artikel 10. Garantie bij zakelijke aankopen

10.1. Wij staan er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staan wij er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. Anders geldt dat het product geschikt is voor normaal gebruik.

10.2. Indien het afgeleverde product bij aflevering niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen uiterlijk 2 dagen na levering ons daarvan in kennis stellen. Doet Klant dit niet, kan hij geen aanspraak meer maken op herstel, vervanging etc, indien het product defect geleverd is.

10.3. Indien wij de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of (deels)vergoed.

Artikel 11. Klachtenprocedure

11.1. Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van ons, dan kan hij bij ons per e-mail een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.

11.2. Wij geven Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zullen wij binnen 14 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

11.3. Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via http://ec.europa.eu/odr/.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1. Dit Artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

12.2. De totale aansprakelijkheid van ons jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).

12.3. Aansprakelijkheid van ons jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval – maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

12.4. Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op ons jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit Artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van ons.

12.5. De aansprakelijkheid van ons jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant ons onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en ons ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat wij in staat is adequaat te reageren.

12.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij ons meldt.

12.7. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.

12.8. Diergeneeskundig dieetvoer moet alleen worden gebruikt op advies van een dierenarts met regelmatige controle door de betreffende dierenarts. We adviseren de dierenarts minimaal één keer per zes maanden te bezoeken tijdens het gebruik van diergeneeskundig dieetvoer. In geval van verslechtering van de conditie van het huisdier moet er direct een dierenarts worden bezocht. Wij zijn niet aansprakelijk voor de consequenties van ongepast of onnodig gebruik van diergeneeskundig dieetvoer.

12.9. Supplementen moeten alleen worden gebruikt op advies van een dierenarts of therapeut met regelmatige controle door de betreffende dierenarts of therapeut. We adviseren de dierenarts of therapeut minimaal één keer per zes maanden te bezoeken tijdens het gebruik van supplementen. In geval van verslechtering van de conditie van het huisdier moet er direct een dierenarts worden bezocht. Wij zijn niet aansprakelijk voor de consequenties van ongepast of onnodig gebruik van supplementen.

12.10. Wij zijn onbeperkt aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid alsmede bij schade door de inbreuk op leven, lichaam of gezondheid.

12.11. In gevallen van minder zware nalatigheid zijn wij bij inbreuk op een wezenlijke contractplicht aansprakelijk. Een wezenlijke contractplicht in de zin van dit cijfer is een plicht, het voldoen daaraan maakt de uitvoering van het contract pas mogelijk. Op het voldoen daaraan mag de contractspartner daarom regelmatig vertrouwen.

12.12. Wij zijn niet aansprakelijk voor een gebrek aan economisch succes, gederfde winst en indirecte schade.

12.13. De aansprakelijkheid conform het hier bovengenoemde is beperkt tot de op het moment van het afsluiten van het contract typische en voorspelbare schade.

12.14. De beperking van de aansprakelijkheid geldt overeenkomstig ten gunste van onze medewerkers, gevolmachtigden en agenten.

12.15. Een eventuele aansprakelijkheid voor door ons gegeven garanties en voor aanspraken op basis van de (Belgische) wet op de productaansprakelijkheid blijft onverlet.

12.16. Voor het overige is aansprakelijkheid van onze kant uitgesloten. Beperking van de aansprakelijkheid:
De aansprakelijkheid van ons voor enige schade of verlies, de totale, cumulatieve aansprakelijkheid is beperkt tot de aankoopprijs van het product.
Wij zijn niet aansprakelijk jegens derden voor enige indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of voorbeeldschade die voortvloeit uit of verband houdt met deze algemene voorwaarden, inclusief winstderving of gederfde inkomsten, bedrijfsonderbreking of verlies van bedrijfsinformatie, aantasting van andere goederen of anderszins, zelfs als zij op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.
De marketing, distributie en verkoop van de producten maakt, voor zover wij weet, geen inbreuk op rechten van derden. In het geval van een dergelijke inbreuk zijn wij niet aansprakelijk voor enige claim met betrekking tot een dergelijke inbreuk.
In geval van opzet of grove schuld aan de zijde van ons geldt bovenstaande beperking van aansprakelijkheid niet.

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud Zakelijke Aankopen

13.1. Alle geleverde goederen blijven het eigendom van ons totdat alle vorderingen die wij op Zakelijke Klant heeft (inclusief eventuele daarmee verband houdende (incasso)kosten en rente) volledig zijn betaald.

13.2. Zakelijke Klant is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd deze zaken, anders dan overeenkomstig zijn normale bedrijf en de normale bestemming van de zaken, te verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden. Daarnaast is het Zakelijke Klant niet toegestaan om deze zaken te verpanden of aan derden enig ander recht daarop te verlenen zolang de eigendom van deze zaken niet op Zakelijke Klant is overgegaan.

13.3. Zakelijke Klant is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van ons te bewaren.

13.4. Wij zijn gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd en nog bij de koper aanwezig zijn, terug te nemen indien Zakelijke Klant niet voor tijdige betaling van de facturen zorg draagt of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren.

13.5. Zakelijke Klant zal ons te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn zaken ter inspectie ervan en/of ter uitoefening van de rechten van ons.

Artikel 14. Persoonsgegevens

14.1. Wij verwerken de persoonsgegevens van Klant conform privacy statement. Deze is hier te vinden: warehousexxl.com/privacybeleid

Artikel 15. Kortingscodes en Acties

15.1. Je kunt per bestelling gebruik maken van maximaal één kortingscode, tenzij anders aangegeven in het bericht, e-mail of reclame-uiting waarin deze is verstrekt.

15.2. Kortingscodes hebben een beperkte geldigheidsduur, de geldigheidsduur kan variëren per kortingscode. De geldigheid van de kortingscode wordt vermeld in het bericht, e-mail of reclame-uiting waarin deze is verstrekt.

15.3. Kortingscodes zijn mogelijk gebonden aan bepaalde categorieën, producten of (korting)acties en niet geldig op digitale producten.

15.4. Mogelijk is er sprake van een minimale en/of maximale bestelwaarde. Ook als je één of meerdere artikelen retourneert moet deze minimale bestelwaarde nog behaald worden. Indien je de minimale en/of maximale bestelwaarde niet behaald na het retourneren, verrekenen we de verkregen korting met het bedrag dat we aan je terugbetalen.

15.5. In het geval dat je je bestelling retourneert, is je kortingscode niet opnieuw geldig voor de volgende bestelling.

15.6. Het niet mogelijk om na het plaatsen van een bestelling achteraf een kortingscode toe te passen. Ook de klantenservice kan je hierbij niet helpen. Je kunt de kortingscode of cadeaubon bij je volgende bestelling gebruiken.

15.7. Heb je een gratis artikel ontvangen bij je bestelling, een geselecteerd product, of boven een bepaalde bestelwaarde? Ook als je één of meerdere artikelen retourneert moet deze bestelwaarde nog behaald worden voor het gratis artikel. Indien je de bestelwaarde niet behaald na het retourneren, vragen we je het gratis artikel ook te retourneren. Retourneer je een geselecteerd product, waarbij je een gratis artikel hebt ontvangen? Stuur dan ook dit gratis artikel retour. Retourneer je het gratis artikel niet, dan verrekenen we de waarde van het product met het bedrag dat we aan je terugbetalen.

Artikel 16. Spaarsysteem

16.1. Klant doet na registreren via het registratieformulier/de account-aanmeldmogelijkheid op de Website automatisch mee met het spaarsysteem van aangeboden op de Website. Om te kunnen sparen moet de klant ingelogd zijn op de website, muntjes worden niet achteraf toegekend.

16.2. Klant kan muntjes sparen over het netto te betalen bedrag boven €1. Het aantal muntjes wordt berekend over het totale bedrag na aftrek van: kortingscodes, de (persoonlijke) kortingen op producten en eventuele verzend- of servicekosten.

16.3. De muntjes die de Klant in het kader van het spaarsysteem ontvangen kunnen op de Website worden verzilverd voor korting op het aankoopbedrag in de webwinkel, of voor aanschaf van geselecteerde producten. Inwisselen voor een bedrag in contanten is niet mogelijk.

16.4. Gespaarde muntjes hebben een geldigheidsduur van 1 jaar. Je wisselt altijd automatisch de muntjes in die het eerst vervallen. Gespaarde muntjes worden ingetrokken wanneer een bestelling geannuleerd of geretourneerd is. Muntjes zijn niet overdraagbaar.

16.5. Wij kunnen te allen tijde de waarde van muntjes aanpassen door te verhogen of verlagen. De actuele waarde kan worden geraadpleegd via de actiepagina van het spaarsysteem. De uitgifte en/of inname van muntjes kan worden stopgezet, beperkt of worden uitgesloten op geselecteerde producten.

16.6. Wij zijn gerechtigd, onder voorbehoud van al onze overige rechten, jouw inschrijving met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of jouw muntjes saldo en de daarop bijgeschreven muntjes te annuleren. In geval van bedrog, het verschaffen van onvolledige of onjuiste informatie, op het moment dat je in strijd handelt met deze voorwaarden, misbruik maakt van de rechten die je hebt als deelnemer aan het spaarprogramma, of als je op enige andere wijze handelt zodat schade wordt berokkend aan ons.

16.7. Wij zijn gerechtigd het spaarsysteem op ieder moment te wijzigen of te beëindigen. Daarnaast behouden wij ons het recht om het benodigde aantal muntjes dat voor een product en/of korting ingewisseld moet worden, te wijzigen. Bij beëindiging zal er geen uitkering plaatsvinden in welke vorm dan ook voor de gespaarde muntjes. Wij zullen je hiervan zo goed als mogelijk op de hoogte houden via de website.

Artikel 17. Slotbepalingen

17.1. Op de Overeenkomst is Belgisch recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

17.2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Belgische rechter in het arrondissement waar wij gevestigd zijn.

17.3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

17.4. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e- mail, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust per e-mail contact met ons op. Dit kan via onze contactpagina of via WhatsApp.

Nieuwsbrief ontvangen?

MELDT JE AAN EN KRIJG PERSOONLIJKE KORTINGEN EN LEUKE AANBIEDINGEN